Beach flag

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky konceptu Beach-Flag.cz
O3 DESIGN s.r.o.
se sídlem Brno, Ječná 29a, 621 00 Brno
IČ: 292 68 079

DIČ:CZ292 68 079
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C 69567

 

VÝROBA A PRODEJ VLAJEK A  PRODUKTŮ VELKOFORMÁTOVÉHO TISKU A VÝROBY DLE ZADÁNÍ A OBJEDNÁVKY ODBĚRATELE.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky společnosti O3 DESIGN s.r.o., se sídlem Brno, Ječná 29a, 621 00, identifikační číslo: 29268079, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69567, (dále jako „společnost O3 DESIGN s.r.o.“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy mezi společností O3 DESIGN s.r.o. a jiným podnikatelem (dále jako „odběratel“). Tyto obchodní podmínky se nevztahují na uzavření smlouvy se spotřebitelem.
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně – především ve smlouvě o dílo, rámcové smlouvě nebo jiné obdobné smlouvě. V případě rozporu mezi ustanovením obchodních podmínek a ustanovení smlouvy má přednost písemné ujednání ve smlouvě.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na proces uzavírání každé jednotlivé smlouvy.
  4. Předmětem smlouvy o dílo uzavřené mezi společností O3 DESIGN s.r.o. a odběratelem je především výroba vlajek beach flag nebo velkoformátového nebo malonákladového digitálního tisku dle zadání a objednávky odběratele. (Předmět smlouvy o dílo je dálo označován jako „zakázka“.)
  5. Tyto obchodní podmínky se obdobně použijí i na uzavření jiné smlouvy (např. kupní smlouvy) mezi společností O3 DESIGN s.r.o. a odběratelem.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouva vzniká na základě odsouhlasení kalkulace společnosti O3 DESIGN s.r.o. odběratelem.
  2. Odběratel zašle společnosti O3 DESIGN s.r.o. objednávku buď přes formulář vyplněný na stránkách www.beach-flag.cz, nebo jako samotnou onjednávku. Objednávka musí být v písemné podobě a musí obsahovat tyto náležitosti:

   a) jméno nebo obchodní firmu
   b) adresu doručovací i fakturační
   c) jméno a příjmení objednávající osoby, kontaktní telefon a e-mail
   d) název souboru – název je povinen obsahovat název materiálu, finální rozměr v mm a název motivu např.: vlajka A, velikost S.pdf
   e) typ materiálu
   f) druh konečné úpravy
   g) způsob odběru hotového výrobku
   h) způsob platby
   i) další požadavky (pokud odběratel požaduje)

  3. V případě, že objednávka neobsahuje výše uvedené náležitosti může společnost O3 DESIGN s.r.o. vyzvat odběratele k doplnění objednávky.
  4. Po přijetí objednávky ze strany odběratele a případném doplnění objednávky a dodání odpovídajících tiskových dat, zašle společnosti O3 DESIGN s.r.o. odběrateli shrnutí objednávky, včetně konečné ceny za objednávku (dále jako „kalkulace“). Pokud odběratel s kalkulací souhlasí potvrdí její přijetí, že s touto nabídkou souhlasí.
  5. Smlouva mezi odběratelem a společností O3 DESIGN s.r.o. vzniká teprve potvrzením kalkulace ze strany odběratele a její obsah plyne z odsouhlasené kalkulace. Odběratel bere na vědomí, že zakázka nebude zadána do výroby, dokud nebude odsouhlasena předmětná kalkulace.
  6. O3 DESIGN s.r.o. si může v kalkulaci vyhradit, že zakázka bude zadána do výroby až po uhrazení zálohy, která dle specifikace zakázky může tvořit až 100% ceny. Odběratel bere na vědomí, že tato záloha je nevratná. V případě, že záloha nebude v celé výši uhrazena do 30 dní ode dne odsouhlasení kalkulace, smlouva se ruší, případné dílčí úhrady záloh jsou v nevratné a společnosti O3 DESIGN s.r.o. si je může ponechat na pokrytí nákladů, které měla s vyřizováním objednávky.
  7. Platnost kalkulace je 30 dní od dne jejího odeslání odběrateli.
  8. Do okamžiku odsouhlasení kalkulace se ze strany odběratele může společnosti O3 DESIGN s.r.o. kalkulaci kdykoliv zrušit. Společnost O3 DESIGN s.r.o. není nijak zavázána, ani jí neplynou žádné povinnosti z neodsouhlasené kalkulace nebo z pouhé objednávky.
  9. Odběratel je oprávněn odsouhlasenou kalkulaci stornovat pouze v případě souhlasu společnosti O3 DESIGN s.r.o..
  10. Společnosti O3 DESIGN s.r.o. stanoví cenu zakázky uvedenou v kalkulaci většinou na základě ceníku. Tento ceník však není závazný a ceny uvedené v kalkulaci se mohou od cen uvedených v ceníku lišit.
  11. Společnost O3 DESIGN s.r.o. vyřizuje zakázky na základě údajů předaných v objednávce a není povinna zkontrolovat jejích správnost. Má se za to, že tisková data jsou připravena odborníkem a nevyžadují další úpravy a zásahy před tiskem. Náklady, které vzniknou z důvodu pozdějších úprav požadovaných odběratelem (včetně eventuálního prostoje strojů), budou připsány na účet odběratele.
  12. Odběratel je povinen dodat tisková data způsobem popsaným zde na těchto stránkách www.beach-flag.cz. Pokud budou tisková data připravena jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách, nemohou být z důvodu zdárné realizace zakázky předány do výroby. Společnost O3 DESIGN s.r.o. v takovém případě může upozornit odběratele v čem spočívá nedostatek tiskových dat, aby mohla být provedena jejich oprava. Případně si může odběratel u společnosti O3 DESIGN s.r.o. objednat úpravu tiskového návrhu ( viz. bod 2.15.).
  13. Odběratel zodpovídá za obsah a kvalitu dodaných tiskových dat.
  14. Všechny termíny vyřízení zakázek se počítají, až po od okamžiku uzavření smlouvy (odsouhlasení kalkulace)
  15. Odběratel se zavazuje vyloučit společnost O3 DESIGN s.r.o. z veškerých záležitostí spojených s požadavky třetích osob a týkajících se porušení jejich práv, včetně autorských, osobnostních a známkoprávních. Odběratel zasláním tiskových dat potvrzuje, že má všechna potřebná oprávnění k užití tiskových dat a jejich obsahu požadovaný způsobem. Vznikne-li z důvodu rozporu tiskových dat či jejich obsahu s právy třetích osob společnosti O3 DESIGN s.r.o. povinnost uhradit třetí osobě náhradu škody, bezdůvodné obohacení nebo jinou částku, je odběratel povinen tuto částku nahradit společnosti O3 DESIGN s.r.o..
  16. Odběratel si může u společnosti O3 DESIGN s.r.o. objednat úpravu tiskového návrhu (dále jako „DTP“), a to především úpravu tiskových dat, tak aby byla tisknutelná a mohla být úspěšně zadána do výroby. Na uzavření smlouvy ohledně provedení DTP se použijí obdobně body 2.4. – 2.10. těchto obchodních podmínek. Smlouva o DTP je uzavřena až odsouhlasením kalkulace DTP ze strany odběratele výše uvedeným způsobem. V případě úpravy tiskových dat společností O3 DESIGN s.r.o. odpovídá tato společnost za to, že data budou moci být zadány do výroby bez dalších úprav či více nákladů
  17. Odběratel si může u společnosti O3 DESIGN s.r.o. objednat celý grafický návrh zakázky. V takovém případě je Odběratel povinen společnosti O3 DESIGN s.r.o. dodat co nejpřesnější požadavky na zhotovení grafického návrhu. Na uzavření smlouvy ohledně vypracování grafického návrhu se použijí obdobně body 2.4. – 2.10. Společnost O3 DESIGN s.r.o. zpracuje návrhu dle svých odborných znalostí a zkušeností. Společnost O3 DESIGN s.r.o. neodpovídá za „umělecký dojem“ grafického návrhu.
  18. Společnost O3 DESIGN s.r.o. tisková data nearchivuje, a to ani v případě jejich příprav, kdy archivuje montáže a pro opakovaný tisk je třeba tisková data připravit z montáží znovu.
  19. Vzorování zakázky hradí odběratel.
 3. ZMĚNY ZADÁNÍ ZAKÁZKY PO UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Po uzavření smlouvy (odsouhlasení kalkulace) je zakázka společností O3 DESIGN s.r.o. zadána do výroby a změny zadaných parametrů odběratelem jsou možné pouze po písemné dohodě se společnosti O3 DESIGN s.r.o., která ocení případné vzniklé náklady dle stavu zakázky ve výrobě.
  2. Změna množství oproti původní objednávce (doobjednávka) je společností O3 DESIGN s.r.o. vedena jako nová smlouva a může být fakturována zvlášť.
  3. Změna termínu - zkrácení termínu - oproti původní objednávce je možná pouze po písemné dohodě se společnosti O3 DESIGN s.r.o. a jejím schválením, zda je to vůbec z kapacitních důvodů možné. Společnost O3 DESIGN s.r.o. ocení vzniklé náklady a informuje o nich odběratele.
  4. Storno zakázky je možné pouze písemnou formou a se souhlasem společnosti O3 DESIGN s.r.o.. Pokud společnosti O3 DESIGN s.r.o. zakázku ve výrobě zastaví, tak ocení vzniklé náklady, informuje o nich odběratele a odběratel je povinen je uhradit – dle stavu zakázky ve výrobě, a to až do výše 100 % sjednané ceny.
 4. BALENÍ A EXPEDICE
  1. Pokud odběratel neobjednal jinak, je zakázka standardně balena a odeslána tak, aby se v průběhu dopravy předešlo jejímu poškození. Cena za balení a expedici musí být vždy součástí kalkulace, kterou zasílá společnost O3 DESIGN s.r.o. odběrateli k odsouhlasení.
  2. Odběratel je povinen zakázku převzít a podepsat společnosti O3 DESIGN s.r.o. dodací list nebo protokol o převzetí. Neobsahuje-li zakázka zjevné vady a odběratel odmítne zakázku převzít, má se za to, že dílo nebo předmět smlouvy byl předán a převzat okamžikem doručení.
 5. ODPOVĚDNOST ZA VADY
  1. Společnost O3 DESIGN s.r.o. odpovídá odběrateli za to, že zhotovená zakázka je ve shodě s uzavřenou smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že zhotovená zakázka má jakost a užitné vlastnosti smlouvou nebo objednávkou požadované a popisované společností O3 DESIGN s.r.o., je v tomto odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který společnost O3 DESIGN s.r.o. pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  2. Odběratel je povinen při převzetí zakázky ji řádně zkontrolovat. V případě, že zakázka obsahuje zjevné vady, odběratel je povinen tyto vady u společnosti O3 DESIGN s.r.o. bez zbytečného odkladu písemně reklamovat. Odběratel bere na vědomí, že na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel a společnost O3 DESIGN s.r.o. je má právo odmítnout jako reklamace neoprávněné.
  3. Vady díla, které nejsou zjevné, je odběratel povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich projevení.
  4. Společnost O3 DESIGN s.r.o. nepřebírá odpovědnost za vady a neposkytuje odběrateli záruku mj. v těchto případech:

   a) Na pokyn odběratele byl použit pro zhotovení díla nevhodný materiál nebo byl použit nevhodný podkladový materiál.
   b) Odběratel byl upozorněn, že dílo je určeno pro vnitřní použití a dílo bylo použito ve venkovních prostorách.
   c) Odběratel byl upozorněn, že dílo je určeno na krátkodobé použití a odběratel dílo používal dlouhodobě. Na dílo pro krátkodobé použití poskytuje společnost O3 DESIGN s.r.o. záruku v délce 30 dnů.
   d) Na pokyn odběratele nebyl použit správný technologický postup.

  5. Společnost O3 DESIGN s.r.o. je povinna nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci odběratele neuznává.
  6. V případě uznané reklamace, má odběratel právo na to, aby společnost O3 DESIGN s.r.o. bezplatně a bez zbytečného odkladu reklamovanou vadu odstranila, a to jedním z těchto způsobů:

   a) opravou vady
   b) výměnou zakázky

   Doba způsobu odstranění vady záleží na společnosti O3 DESIGN s.r.o.. V případě, že není odstranění vady nebo výměna zakázky možná, má odběratel právo na slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

  7. Za vadu díla se nepovažuje a není možné reklamovat:

   a) domnělé vady plynoucí pouze ze subjektivního pocitu odběratele, kde technologie, barevnost a použitý rastr odpovídá pohledové vzdálenosti a technologickým možnostem technologií tisku a kde zboží nebrání řádnému užívání zboží.
   b) vadnou zakázku, kdy odběratel dodal tisková data která nebyla v souladu s upozorněním na PŘÍPRAVU TISKOVÝCH DAT, jež jsou uveřejněny zde na webu nebo pokud jsou tisková data uložena v barevném režimu RGB nebo jiném než CMYK a/nebo obsahují nevhodné barevné profily, které negativně ovlivní barevný výsledek, nebo vykazují nízké rozlišení, dále používající chybějící nebo defektní písma.

  8. K vyřízení reklamace je odběratel povinen na svoje náklady vrátit zakázku ve stavu, v jakém mu byla dodána, jinak není vyřízení reklamace možné. Pokud odběratel ani po výzvě reklamované zboží nevrátí, nemůže být reklamace uznána.
 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  1. Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně, společnost O3 DESIGN s.r.o. vystaví fakturu po odeslání nebo předání zakázky nebo její části odběrateli. Faktury jsou odesílány spol. O3 DESIGN s.r.o. především elektronicky ve formátu PDF. Pokud jsou faktury odeslány Českou poštou nebo jinou kurýrní službou, má se za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po jejím vystavení. Odběratel je povinen uhradit fakturu v plné výši, bez jakýchkoliv slev, do termínu uvedeném na faktuře. Sporné částky se neodpočítávají z platby, pokud k tomu nedala společnost O3 DESIGN s.r.o. předem souhlas, ale jsou předmětem reklamačního řízení a v jeho pozitivním případě následného dobropisu sjednané částky.
  2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se odběratel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.
  3. Smluvní strany si sjednávají výhradu vlastnictví, a to až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut. Vlastnictví předmětu díla přechází na odběratele až úhradou celé ceny díla.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Smlouvu uzavřenou na základě těchto obchodních podmínek není možné vypovědět.
  2. Od smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek je možné odstoupit pouze v případě podstatného porušení této smlouvy. Je možné odstoupit i pouze ohledně nesplněné části plnění.
  3. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany odběratele je prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši plných nákladů na straně prodávajícího vzniklých realizací dané smlouvy. Bylo – li součástí smlouvy vyhotovení grafického návrhu a odstoupení proběhlo během jeho tvorby nebo po jeho dokončení, je odběratel povinen uhradit veškeré náklady spojené s jeho realizací. Pokud již došlo k zhotovení zakázky, má společnost O3 DESIGN s.r.o. právo požadovat veškeré náklady, spojené s uzavřenou smlouvou až do výše 100 % smluvní ceny.
  4. Účinky odstoupení od smlouvy zaniknou, jestliže odběratel v případě zjištění vad na zboží jej nemůže vrátit ve stavu, v jakém je obdržel.
  5. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody nezaniká odstoupením od smlouvy.
 8. JINÁ USTANOVENÍ
  1. Je li v těchto obchodních podmínkách uvedeno bez zbytečného odkladu, rozumí se tím do jednoho pracovního dne.
  2. Za úkon učiněný písemnou formou se považuje i úkon učiněný prostřednictvím emailu, faxem nebo jiným obdobným prostředkem.
  3. Vztah mezi společností O3 DESIGN s.r.o. a odběratelem se řídí českým právem, především pak Občanským zákoníkem
  4. Znění těchto obchodních podmínek může společnost O3 DESIGN s.r.o. jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  5. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.5. 2016 a úplně nahrazují Obchodní podmínky vydané dříve.

Ke stažení

šablony pro přípravu potisku vlajky

Reference - reklamní vlajky Beach Flag

vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky vlajky